Infra + water


De aanleg of aanpassing van wegen, waterwegen en dijken heeft vaak een grote ruimtelijke impact op het landschap en haar gebruikers. De komst van een nieuwe lijn of een aanpassing daarvan betekent een nieuwe toevoeging in het historisch gegroeide landschap, met vele gevoeligheden.

 

Brons + partners werkt complementair aan het technisch ontwerp en aan visies voor de inpassing en vormgeving van tracés, knooppunten en kunstwerken. In het planproces gaan wij uit van versterking van streekgebonden kwaliteiten en een intensieve betrokkenheid van belanghebbenden. Wij zoeken via een integrale benadering naar kansen om andere functies mee te koppelen en werken hierbij samen met vele specialisten naar het toepassen van de laatste innovaties. Met ingetogen ontwerpen, beplantingsplannen en duurzame materialen dragen wij bij aan de identiteit van de leefomgeving. 

Adviseur 'A-team' klimaatadaptatie
Een brede coalitie van overheid, bedrijfsleven, brancheorganisaties en kennisinstellingen gaat de komende decennia werken aan een waterrobuust en klim...

11/12/2014

Lees verder
Structuurvisie kustplaats Camperduin
In opdracht van de gemeente Bergen stelt Brons + partners een Structuurvisie op voor de omgeving van Camperduin in de kustgemeente Bergen. Dit project...

10/11/2014

Lees verder
Sluiseiland; Groene long voor Gouda
Vanwege de verbreding van de Julianasluis en de verlegging van infrastructuur ontstond het idee om het Sluiseiland te ontwikkelen als groene long voor...

01/07/2014

Lees verder
Zellingplein nieuw rust- en uitkijkpunt
Als onderdeel van de landschappelijke inpassing van de N207 ten zuiden van Gouda is het Zellingplein ontworpen. Dit plein vormt een bijzonder rust- e...

12/05/2014

Lees verder
Begeleiding uitvoering landschapsplan N207
Na ruim vijf jaar van planvorming vindt de landschappelijke inpassing plaats van de N207, de nieuwe Zuidwestelijke Randweg rond Gouda. Bij de planvorm...

16/04/2014

Lees verder
Begeleiding uitvoering dijkverbetering ’t Gein
Na jaren van voorbereiding start in 2014 de uitvoering van de dijkverbetering langs het schilderachtige riviertje 't Gein. Brons + partners heeft in d...

24/03/2014

Lees verder
FLOW: aanpak versterking beleving Lek
In het kader van het project Ruimte voor de Lek heeft Brons + partners voor de provincie Utrecht een voorstel ontwikkeld voor de versterking van de be...

05/11/2013

Lees verder
Waterberging Baambrugge landschappelijk ingepast
Na vijf jaar planvorming en voorbereiding van de uitvoering is de waterberging nabij Abcoude in oktober 2013 officieel geopend. Brons en partners heef...

30/10/2013

Lees verder
Landschappelijke inpassing Carpoolplaats Cothen
De Provincie Utrecht wil in het kader van bewust gebruik van energie op vijf strategische plekken langs provinciale wegen carpoolplaatsen realiseren. ...

18/07/2013

Lees verder
Landschappelijke inpassing brugontwerp
Op uitnodiging van het Waterschap Groot Salland heeft Brons + partners landschapsarchitecten samen met IPV Delft een inzending verzorgd voor een nieuw...

10/07/2013

Lees verder
Reconstructie Stationsplein en Kon. Wilhelminaweg
In opdracht van aannemer Reef Infra heeft Brons + partners geparticipeerd in een team van deskundigen om in korte tijd een aanbiedingsontwerp op te st...

30/11/2012

Lees verder
Verkennende studie parkresort Albanie
Op verzoek van een investeerder in Albanie is een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van een exclusief parkresort langs de kust van Albanie. H...

20/11/2012

Lees verder
Herplantplan 't Gein
De afgelopen jaren heeft Waternet gewerkt aan een dijkverbeteringsplan voor het Gein. Van begin af aan was er veel weerstand vanuit de omgeving bij de...

20/06/2012

Lees verder
Rijnlandroute
De opgave van deze verkennende studie, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, betrof het ontwikkelen van een visie hoe de trac�s van de Rijnl...

10/05/2012

Lees verder
Omlegging A9
Landschappelijke inpassing en ruimtelijke ambitie omlegging A9 Brons + partners landschapsarchitecten heeft i.s.m. Witteveen + Bos gewerkt aan de l...

26/04/2012

Lees verder
Gascompressorstation Wijngaarden
Na vijf jaar van voorbereiding is de uitvoering van de landschapszone rondom het gascompressorstation te Wijngaarden een feit. Brons + partners heeft ...

06/01/2012

Lees verder
Beheerplan 't Gein
Waternet werkt aan de voorbereiding voor de dijkverbetering van 't Gein. Zij streeft daarbij naar een veilige en mooie dijk, maar deze aspecten gaan v...

06/12/2011

Lees verder
Beplantingsplan A2
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de verbreding van de A2 tussen Amsterdam en Maarssen. Een onderdeel van deze verbreding vormde de...

11/05/2011

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering t Gein
Tussen Abcoude en Driemond moeten de dijken aan weerszijden van de rivier 't Gein worden versterkt en verhoogd. Een dijkverbetering heeft invloed op d...

07/05/2010

Lees verder
Masterplan Sluiseiland
Een gedeelte van het noordelijke deel van Sluiseiland (Gouda) wordt opgeofferd met de komst van een tweede sluis, daarnaast wordt er meer ruimte gevra...

05/05/2010

Lees verder
Landschappelijke inpassing N322
Tender van Provincie Gelderland, 'over ver weg kijken en verbinden' 'Over ver weg kijken en verbinden' heeft alles te maken met de ambitie van BAM ...

12/08/2009

Lees verder
Natuurcompensatie De Elfenbaan
Een inrichtingsschets voor natuurontwikkeling in de Grote Polder, nabij Zoeterwoude. Deze nieuwe natuur dient ter compensatie van de natuurstrook De E...

10/04/2008

Lees verder
N35
...

18/10/2007

Lees verder
Schetsontwerp N207
De provincie Zuid-Holland gaat in samenwerking met de gemeenten Gouda en Ouderkerk een nieuwe schakel in de regionale verbinding N207 aanleggen, de Zu...

26/09/2007

Lees verder
Hoogspanningsstation Breukelen
In opdracht van de energiemaatschappijen Tennet en Eneco heeft Brons en Partners een landschapsplan opgesteld voor een nieuw hoogspanningsstation in d...

11/03/2007

Lees verder
Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023