Profiel 


Brons + partners Landschapsarchitecten ontwikkelt met haar team projecten met een duidelijke visie en ontwerp, gerelateerd aan de duurzame beleving en het functioneren van de buitenruimte. De actuele opgaven zijn boeiend en leveren nieuwe inspiratie op. Wij doen dit vanuit een van de oudste panden van Culemborg: Caffaigne en zijn gehuisvest in het historische middeleeuwse centrum.

 

Hiervoor ontwikkelen wij ideeën, scenario’s, visies en ruimtelijke plannen. Veel ervaring is opgedaan bij het benoemen van de actuele en potentiële gebiedskwaliteiten, de 'genius loci' van de plek. Wij onderzoeken intensief of een slim samenspel tussen diverse opgaven kan leiden tot synergie en meerwaarde.  Als landschapsarchitect en adviseur zijn wij pas tevreden als wij samen met u een aansprekend plan hebben ontwikkeld.  

 

Onze ervaring bevindt zich zowel in de stad als in het landschap in Nederland, maar tegenwoordig ook steeds verder daarbuiten in Azië, Zuid Afrika en Australië. 

 

Stad

In de stad werken wij aan een verbetering van de leefomgeving, waarbij wij nieuwe inrichtingsvoorstellen voor het openbare gebied,  de groene plekken en de verkeerszones  koppelen aan een schoner en acceptabeler leef- en werkmilieu. Terugdringen van fijn stof, hittestress in combinatie met innovatieve oplossingen zoals klimaat adaptieve strategieën nodig door de ingezette  klimaatverandering, maken nadrukkelijk onderdeel uit van onze ontwerpambitie. Hierdoor ontstaat er een nieuw ontwerpperspectief aan innovatieve ontwerpmogelijkheden. In samenwerkingsverbanden met onder meer milieu en waterspecialisten ontwikkelen wij verrassende duurzame concepten, waarbij wij de identiteit van de plek nieuwe perspectieven geven.

 

Landschap

De open ruimte van ons buitengebied en haar natuur en erfgoed is van onschatbare waarde voor het samenspel tussen stad en land. Als landschapsarchitecten gebruiken wij de kwaliteiten en de multifunctionaliteit van het buitengebied voor de inpassing van nieuwe opgaven en nieuwe gebruiksmogelijkheden. Ook ontwikkelen wij hierbij nieuwe verbindingen  tussen de stad en het buitengebied  met onze metropolitane landschappen.

 

Onze expertise gaat op macroschaal over het ontwikkelen van visies zoals structuurvisies en landschapsvisies, waarin een duidelijk toekomstbestendig perspectief vaak in een zorgvuldig ontwikkeld participatieproces heeft plaatsgevonden. Meer plek gebonden gaat het over inpassing van infrastructuur en wateropgaven zoals kustverdediging en versterking van rivierdijken bij kwetsbare landschappen. Het inpassen en ontwikkelen van nieuwe vormen van recreatie vormt hier vaak onderdeel van. Op een lager schaalniveau werken wij aan duurzame gebiedsontwikkeling en onderzoeken nieuwe combinaties van gebruiksmogelijkheden zoals zorg en landschap, recreatie en erfgoed en klimaat adaptieve maatregelen in meekoppel-scenario's.

 

Als bureau gaan wij ver om nieuwe mogelijkheden voor onze opdrachtgevers te verkennen en  in kaart te brengen. Hierbij zijn wij vooruitstrevend, realistisch en  resultaatgericht. 

Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024