Partners 


Brons + Partners Landschapsarchitecten is opgericht door Rudy Brons in 1997. Het oeuvre van het buro omvat inmiddels een groot aantal studies en uitgevoerde landschapsprojecten op verschillend schaalniveaus.  De kern van vele opdrachten is terug te voeren op het herkennen van de identiteit van de plek en het gebruiken van deze kwaliteiten bij de nieuwe opgaven.

 

Voor elk type opdracht wordt vooraf bekeken welke disciplines nodig zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Zo werken wij in projectteams samen met onze partners, waarmee wij een netwerk vormen: architecten, stedebouwkundigen, planologen, ecologen, klimaatspecilalisten, communicatiedeskundigen, fotograven, futuristen, grafisch vormgevers en kunstenaars.

 

Veel opdrachten worden tegenwoordig meer en meer vanuit vanuit deze netwerkstructuur uitgevoerd.

 

Het bureau voert zijn opdrachten vooral uit in Nederland. De afgelopen jaren zijn er enkele buitenlandse opdrachten uitgevoerd in Australië en zijn er veel contacten geweest met stedelijke planners en stadsbesturen in China over met name recreatieontwikkeling en de ontwikkeling van meer duurzame gebiedsvisies.

 

De dagelijkse leiding berust bij Rudy Brons. Hij vormt het eerste aanspreekpunt en zorgt samen met zijn opdrachtgevers dat de gewenste resultaten gehaald worden.

 

Inhoudelijk is het bureau betrokken bij het ontwikkelen van gebiedsvisies en ontwikkelt hiervoor ruimtelijke kwaliteitskaders en ontwerpen. Nadrukkelijk wordt hierbij ook aandacht geschonken aan thema’s zoals klimaatverandering en de Blue Economy.


Ruimtelijke vraagstukken rondom thema's zoals dijk- en kustverbetering, duurzame landschappen, (her)ontwikkeling van landgoederen, ruimtelijk ontwerp in openbare en private ruimten en stedelijke groenstructure, infrastructuuropgaven en recreatieconcepten behoren tot het werkveld van het bureau.Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023