Opdrachtgevers


Onze werkvelden laten een schaalverloop zien van grootschalige abstracte projecten tot en met gebiedseigen specifieke landgoed- of tuinontwerpen. Bij elke opgave vinden wij het belangrijk dat er een goed samenspel ontstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In veel opdrachten wordt intensief samengewerkt met stakeholders en andere vakdisciplines.

 

Provincies

Als provinciale overheid stelt u ruimtelijke kaders op en vertaalt u deze in beleid. Wij worden hierbij uitgedaagd deze uit te werken in nieuwe integrale visies en ontwerpen voor duurzame veranderende functiecombinaties in het landelijk of stedelijk gebied. Als 'sparring'-partner werken wij mee aan de verdere concretisering van de beleidsopgaven. Ook als regisseur of adviseur ruimtelijke kwaliteit brengen wij onze ervaring in vanaf de eerste planvorming tot en met de uitvoering.

 

Waterschappen

Als waterschap komen er vele opgaven, typerend voor de Nederlandse situatie op u af. Terugkerend zijn de waterveiligheid, dijkversterking, waterbergingsopgaven en natte natuurontwikkeling. Het Deltaprogramma vraagt daarnaast om een gezamenlijke aanpak van het thema ruimtelijke klimaatadaptatie. Vaak wordt naast de landschappelijke inpassing een brede integrale benadering vanuit diverse belangen vanuit de maatschappij verlangd. Ons bureau verdiept zich in cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten en de beleving door bewoners en belangenorganisaties. Op basis van deze kwaliteiten en een creatief interactief ontwerpproces ontstaat een integraal advies, dat recht doet aan zowel de technische randvoorwaarden als de omgevingskwaliteiten. Het resultaat is een visie en plan met groot draagvlak onder bewoners en lokale organisaties.

 

Gemeenten

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de inrichting van de buitenruimte en het buitengebied. Op verschillende schaalniveaus werken wij mee aan de visievorming en uitvoering hiervan. Dit varieert van landschapsontwikkelingsplannen, beleid voor nieuwe landgoederen, groenstructuurplannen en beeldkwaliteitplannen tot concrete adviezen en inrichtingsplannen voor park, plein en straat. Ook adviseren wij gemeenten bij de landschappelijke toetsing van omgevingsvergunningen.

 

Natuur- en landschapsorganisaties

Als natuur- of landschapsorganisatie heeft u te maken met veranderend gebruik van de terreinen, onderdeel vormend van het veranderende buitengebied. Ons bureau werkt aan het opstellen van gebiedsvisies en vertaalt deze in concrete uitvoeringsprojecten. Wij beogen daarbij een ruimtelijk ontwerp, dat perfect past in haar omgeving en daar een waardevolle bijdrage aan levert.

 

Agrariërs en particulieren in het buitengebied

Als agrariër of particulier in het buitengebied wordt u geconfronteerd met een wijzigend toekomstperspectief op uw erf of op uw grond. Het aangeven van kansen, het onderzoeken van nieuwe toekomstscenario's, het aanvragen van de juiste subsidies en het uitwerken van een ruimtelijk ontwerp, welke voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit en een streekeigen inpassing leiden tot realistische plannen. Deze vormen de sleutel tot een succesvolle uitvoering. Ons bureau kan daarbij een ervaren adviespartner voor u zijn, welke bekend is met de organisaties en procedures in het buitengebied Wij loodsen u door de planologische procedure en de diverse vergunningen, met de toekomstige ruimtelijke kwaliteit van uw perceel voor ogen.

 

Zorginstellingen

Als zorginstelling houdt u zich bezig met de revitalisering van uw instelling. Omgekeerde integratie kan daarbij voor meerwaarde zorgen. Ons bureau stelt masterplannen op waarbij een nieuw inspirerend ontwerp onderdeel vormt van de algehele revitalisatieplannen.

 

Projectontwikkelaars en investeerders

Als projectontwikkelaar en investeerder zoekt u meerwaarde die ook op de langere termijn duurzaam blijft. Strategische ontwikkelingsscenario's tot en met concrete planvorming voor hoogwaardige woon- en werkomgevingen, waaronder landgoederen en buitenplaatsen, maar ook nieuwe woonwijken vormen onderdeel van ons werkveld.

 

Particulieren

Als particuliere tuin- of landgoedeigenaar of als gebruiker van een bedrijfsgebouw bent u op zoek naar waardevolle duurzame ontwerpen. Onze ontwerpen reageren op context en gebruiker, hebben een verhaal en verrassen!


Gezamenlijk particulier opdrachtgeverschap

In de veranderende markt met een terugtrekkende overheid zien wij ook nieuwe vormen van opdrachtgeverschap ontstaan. Gedreven particulieren met een gezamenlijk belang ondersteunen wij vanuit onze brede ontwerpervaring om hun ideeën te stroomlijnen en te verbeelden. Vanuit onze kennis van plan- en gebiedsontwikkeling verzorgen wij de aanhaking op beleid en processen van de overheid. De ruimtelijke inbedding in de omgeving houden wij vanzelfsprekend in het oog. 

Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024