Credo 

 

"All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them", 

Walt Disney 1901-1966


Dreaming

'Building your dreams' staat bij ons voor het geloven in vernieuwing, met als doel het creëren van een prettige leef- en werkomgeving. Het bouwen aan dromen betekent dat wij gekoesterde ambities van onze opdrachtgevers waardevol vinden en analyses en oplossingsrichtingen vanuit verschillende kanten benaderen. Zo ontdekten wij dat het herwaarderen van oude bestaande groenstructuren uitermate waardevol kan zijn bij nadenken over nieuwe ontwikkelingen. Maar ook het introduceren van nieuwe groen-blauwe netwerken als groene longen voor de stad, bijvoorbeeld voor recreatie, voedselproductie, veilige routes voor langzaam verkeer en het tegengaan van hittestress en fijn stof, zijn functies zijn die opgenomen kunnen worden in deze netwerken.

 

Exploring

'Exploring the impossible' gaat verder dan standaard analyses en levert resultaten op die de identiteit van het gebied gebruikt als springplank voor nieuwe ontwikkelingen. Ideeën verdienen een kans, ook als ze op het eerste gezicht schijnbaar niet haalbaar lijken. Bij het uitvoeren van ruimtelijk onderzoek naar kwaliteiten, kansen en  ontwikkel-mogelijkheden leggen wij resultaten vanuit verschillende werkmethodes en groepsprocessen op elkaar.  Opgaven zoals het ontwikkelen van een prettige leefomgeving, water en groen in de stad, duurzamere mobiliteit en klimaatadaptatie, leveren vaak onverwachte waardevolle combinaties op, een inspirerend palet aan nieuwe mogelijkheden.     


Developing

'Developing the future' staat voor toekomstvaste visies en robuuste ontwerpen, die interdisciplinair ontwikkeld en uitgevoerd worden, maakbaar en duurzaam zijn. Brons+partners ontwikkelt ruimtelijke kaders voor nieuwe ontwikkelingen, zoals structuurvisies en landschapsontwikkelingsplannen. Daarnaast vormt de uitwerking van masterplannen de opmaat naar ontwerpen en de uitvoering. Waar nodig ondersteunt door specifieke expertise maken wij ruimtelijke plannen en ontwerpen gereed voor de uitvoering.

 

Wij geloven in de toekomst en haar nieuwe opgaven, deze vormen inspirerende kaders voor de meer duurzamere, schonere stad met een prettige leefomgeving. Daarnaast vormt het landelijke gebied meer en meer een krachtige tegenpool die zeer waardevol is en waar veel nieuwe opgaven een plek in krijgen. Recreatieontwikkeling, het  Deltaprogramma en de energieopgave vormen hierin belangrijke opgaven. Graag ontdekken we wat de meerwaarde voor u  kan betekenen bij veranderings- en transformatie processen van ruimtelijke opgaven.         

 

Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024