Brain box


学科和同事之间的有创造力的互动是工作创新中必不可少的一部分。我们期待着激发您的新意见,设计,艺术创作,故事或新技术的功能组合。

                              

Brain box收集有灵感的措施,连接创新思想与创意的思想家们和积极的人,从而超越各自专业的领域。我们对可能类型的使用体现了创新的想法,并且连接陈述有关能源,气候和医疗到景观建筑和城乡环境的设计。

 

我们愿意并欢迎您来到我们的工作室一同互动讨论。

Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024